Privacybeleid

Verwerkingsverantwoordelijke

Multi-Klus EZ
Hasseltweg 352, 3600 Genk
e-mail: info@multi-klus.be

ALGEMEEN

Multi-Klus respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Multi-Klus leeft alle toepasselijk wetgeving inzake de  bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals voorzien in de GDPR en de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Multi-Klus. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Multi-Klus. Multi-Klus is niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

Enkele de gegevens die u ons meedeelt: in het geval u ons een vraag stelt of om en offerte vraagt, dan geeft u ons uw persoonsgegevens: naam, adres, emailadres en evt. een telefoonnummer. De gegevens worden opgeslagen op de eigen goed beveiligde server van Multi-Klus.

WAAROM VERWERKEN WE DEZE DATA?

De persoonsgegevens worden verzameld om:

  • u de diensten aangeboden op de Website en via email te kunnen leveren
  • met u te kunnen communiceren
  • te kunnen factureren voor de levering van deze diensten;

 UW DATA EN MEDEDELING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Multi-Klus hiervoor uw expliciete voorafgaandelijke toestemming heeft verkregen.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@multi-klus.be. Houd er dan wel rekening mee dat wij bepaalde diensten dan niet meer kunnen aanbieden. De data die wij verwerken zijn het absolute minimum en noodzakelijk om u een dienst aan te kunnen bieden.

HOE LANG BEWAREN WE UW DATA?

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te kunnen uitoefenen.

UW RECHTEN

RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE OF WISSEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS.

De Gebruiker heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@multi-klus.be of per brief aan Multi-Klus, Hasseltweg 352, 3600 Genk, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart. Deze kopie wordt onmiddellijk vernietigd na verwerking van uw vraag.

TOESTEMMING INTREKKEN

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan Multi-Klus mee te delen en indien u toestemming geeft, kunt u deze te allen tijde weer intrekken. U moet dan wel weten Multi-Klus dan bepaalde diensten niet kan uitvoeren indien u uw persoonsgegevens niet meedeelt. U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan Multi-Klus.

RECHT VAN VERZET

U kunt uw recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@multi-klus.be. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen.

KLACHT

Niet alleen hebt u het recht om ons te laten weten als u een klacht hebt, maar u hebt ook het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit: de Belgische privacy commissie.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel  +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Multi-Klus heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Multi-Klus verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Multi-Klus wijst u erop dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die Multi-Klus niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Multi-KlusMulti-Klus is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Multi-Klus raadt de Gebruiker dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

WEBSITE- COOKIES

Op de website worden geen persoonsgegevens bijgehouden. Er zijn enkel functionele cookies geplaatst die ervoor zorgen dat de Website naar behoren werkt en uw gebruikservaring optimaal is.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Multi-Klus behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 14 oktober 2018.

X